Эрдмийн ажлын нэр

Зохиогч

Гүйцэтгэсэн

огноо

ГАМШИГ УДИРДЛАГА СУДЛАЛ

1

Гамшгаас хамгаалах менежментийн тогтолцооны хүртээмжийн судалгаа

Д.Сэржмядаг

2009

2

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

Д.Сэржмядаг, П.Амарзаяа

2010

3

Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны өнөөгийн байдалд хийсэн судалгаа

Д.Сэржмядаг, П.Амарзаяа

2012

4

Онцгой байдлын албаны үйл ажиллагааны өнөөгийн төлөв, тулгамдсан асуудлууд

Д.Сэржмядаг, П.Амарзаяа

Ч.Мэндэлмаа, Б.Энхтүвшин

2014

ГАМШИГ СУДЛАЛ

1

“Улаанбаатар хотын үерийн аюулаас сэргийлэх,  хамгаалах тогтолцоог бэхжүүлэх” төсөл

ОБЕГ

 

 

2

Тогтвортой хөгжил-гамшгийн асуудал

Б.Баяржаргал, С.Хүрэлсүх

2008

3

Барилгын шинэ төрлийн материалын галын аюулын шинж чанар, унтраах бодисын судалгаа

С.Базаррагчаа

2009

4

Гамшгийн дараах хохирлыг үнэлэх, хэрэгцээг тодорхойлох,  ерөнхий  арга зүй

Б.Баяржаргал

2011

5

Аммиакийн ослын үеийн аюулын бүсийг тогтоох, уг ослоос үүдэлтэй бохирдлыг багасгах боломжийн судалгаа

П.Чимэдцэрэн, Ц.Ганзориг, Ж.Оюун

 

 

2013

ГАМШИГ ЭРСДЭЛ СУДЛАЛ

1

Төв цэвэрлэх байгууламжийн албаны үйлдвэрлэл, технологи ажиллагааны гамшгийн эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээ

Б.Баяржаргал

 

 

2005

2

Өндөр барилгын гал түймрийн аюулын судалгаа, эрсдэлийн үнэлгээ

Д.Баян-Эрдэнэ, С.Базаррагчаа

2010

3

Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх, эрсдэлийг бууруулах арга технологийн судалгаа

Б.Баяржаргал

2010

4

Байгалийн гамшгийн стратегийн эрсдэлийн үнэлгээ

Б.Баяржаргал, В.Батсайхан, Д.Сэржмядаг

2012

5

Техногенийн гаралтай гамшгийн эрсдэлийн судалгаа

ГСХ

2012

ТУРШИЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ИННОВАЦИ

1

Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээнд нисгэгчгүй хөөрөхтөхөөрөмжийг ашиглах инновацийн зарим асуудал

Б.Баяржаргал, С.Хүрэлсүх

2013

 

Copyright © 2015 Disaster Research Institute. All Right Reserve.
Partner of Joomla Perfect Templates